การประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 มีวัตถุประสงค์ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานในระดับพื้นที่ตามแนวทางการพัฒนาภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ พ.ศ.2566–2570 ในการส่งผ่านข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ และเป็นประโยชน์จากภาครัฐไปสู่ประชาชนในแต่ละพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ  ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ นายศุภมิตร ศิรกัณฑะมากุล ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี มอบหมายให้ นางละออง ภู่เฉลิมศักดิ์ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว